Wettelijke vermeldingen

Presentatie

 www.camping-la-source.com is een site uitgegeven door CAMPING LA SOURCE, met een kapitaal van € 7.623, ingeschreven in Rodez B 333 034 080 onder siretnummer 33303408000015, btw-nummer FR21333034080, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd: Presque’île de Laussac – F-12600 THERONDELS.

Hoofdredactie: Dhr. Frédéric Seyve – Contact opnemen vanaf deze pagina

 

De website wordt gehuisvest door de onderneming OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk.

De website www.camping-la-source.com (de Site) is exclusief eigendom van CAMPING LA SOURCE.

De Site is ontwikkeld door e.Berger Création de sites Internet.

Raadpleging van de Site is onderworpen aan integrale acceptatie en navolging door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de Site worden dan ook uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen. De Site is gewoonlijk voortdurend toegankelijk voor gebruikers. De Site wordt regelmatig door de webmaster bijgewerkt. Ook deze wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Deze zijn bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen.

De internetgebruiker verplicht zich om de informatie op de Site voor persoonlijke, niet zakelijke doeleinden te gebruiken. Indien de bepalingen in deze wettelijke vermeldingen niet worden nagevolgd door de internetgebruiker, kan zijn burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid worden ingeroepen.

Beschrijving van de geleverde diensten

De Site heeft als doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf en streeft ernaar deze informatie zo nauwkeurig mogelijk op de site te presenteren. De onderneming kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor lacunes, onjuistheden of tekorten in de lay-out, veroorzaakt door zijn eigen schuld of door derden die deze informatie aanleveren.
Alle op de site gepresenteerde informatie is ter indicatie bedoeld en kan veranderen. De op de site verstrekte inlichtingen zijn niet volledig. Deze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die sinds de publicatie ervan zijn aangebracht.

Intellectueel eigendom en vervalsing

CAMPING LA SOURCE is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of in het bezit van gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, waaronder teksten, afbeeldingen, video’s, grafismen, logo, pictogrammen, geluiden en software. Reproductie, presentatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een aantal van deze elementen door welk middel of procedé dan ook is verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van: CAMPING LA SOURCE. Elk niet toegestaan gebruik van de site of een van de elementen op de site zal beschouwd worden vervalsing en zal vervolgd worden overeenkomstig de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de (Franse) wet op het intellectuele eigendom.

Fotoverantwoording: CAMPING LA SOURCE

Contractuele beperkingen voor technische gegevens

De Site kan JavaScript-technologie gebruiken.
De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik hiervan. Bovendien verplicht de gebruiker van de site zich om de site te openen met behulp van recente, niet door virussen geïnfecteerde apparatuur en in een up to date, recente browser.

Beperking van de aansprakelijkheid

CAMPING LA SOURCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, tijdens de opening van de testsite en die voortkomt uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 aangegeven specificaties, of het voorkomen van een bug of incompatibiliteit.
CAMPING LA SOURCE kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van inkomsten of opportuniteiten) voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Hyperlinks: De site www.camping-la-source.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites. CAMPING LA SOURCE is niet in staat de content van de op deze manier bezochte sites te controleren en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht.

Commentaar: CAMPING LA SOURCE moedigt de internetgebruikers aan om commentaar op de Site te publiceren. Commentaar dat geen enkel verband houdt met de content van de Site zal echter als spam beschouwd worden en worden verwijderd. Beledigend of racistisch, gewelddadig of seksueel getint commentaar wordt eveneens verwijderd.

Vertrouwelijkheidsbeleid

De internetgebruiker kan om persoonlijke gegevens gevraagd worden via de formulieren die op de Site gepresenteerd worden. De invoer van deze gegevens is nodig voor de verwerking van de aanvraag van de internetgebruiker door CAMPING LA SOURCE.

CAMPING LA SOURCE verplicht zich de bepalingen te respecteren van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatie, bestanden en vrijheden en het Reglement (UE) 2016/679 van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 (AVG) en zal alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de verstrekte informatie op naam te garanderen.

Gegevensverzameling

Contactformulieren: De verzamelde persoonlijke gegevens:
– Naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon;
– Alle andere informatie die u onder onze aandacht wilt brengen.

Opmerkingen: Als u een commentaar op onze website achterlaat, worden de gegevens op het formulier voor het achterlaten van commentaar maar ook uw IP-adres en de gebruikersidentificatie van uw browser verzameld om ons te helpen bij het detecteren van ongepast commentaar.

Gravatar: Een anonieme reeks opgebouwd vanaf uw e-mailadres (of hash) kan worden verzonden aan de Gravatar-service om te bepalen of u hier gebruik van maakt. U kunt de vertrouwelijkheidsclausules van Gravatar raadplegen. Na validatie van uw opmerking zal uw profielfoto naast uw opmerking openbaar zichtbaar zijn.

Embedded content van andere sites: De artikelen op deze site kunnen embedded content bevatten (zoals video’s, afbeeldingen, artikelen …). De content die van andere sites afkomstig is, gedraagt zich net alsof de bezoeker de andere site zou openen. Deze websites kunnen gegevens van u verzamelen, cookies gebruiken, gebruikmaken van tracingtools van derden, uw interactie met de embedded content volgen als u op de betreffende website een account heeft.

Cookies: CAMPING LA SOURCE verzamelt informatie over uw verbinding en uw gebruik van de site door middel van cookies. Deze verzamelde informatie wordt gebruikt ter verbetering van het functioneren en de navigatie op de website (zie hieronder het hoofdstuk ‘Cookies’).

De op de Site verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt door leden van het team van CAMPING LA SOURCE.

Verantwoordelijke voor verwerking & Beveiliging van persoonsgegevens

CAMPING LA SOURCE verwerkt de persoonlijke gegevens van de internetgebruikers in zijn rol van verantwoordelijke voor verwerking.
CAMPING LA SOURCE houdt een schriftelijk register bij van de op de Site verwerkte persoonlijke gegevens.
CAMPING LA SOURCE verplicht zich, uit hoofde van zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van middelen, om alle nuttige voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen te nemen om een geschikt beveiligingsniveau te garanderen en de persoonlijke gegevens van de internetgebruikers te beschermen tegen wijzigingen, vernietiging en ongeautoriseerde toegang
.

Toegang tot de gegevens

Het personeel van CAMPING LA SOURCE dat mogelijk toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting.
Ook onze partners die belast zijn met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkeling kunnen eventueel toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. In deze gevallen worden de internetgebruikers geïnformeerd dat de kwaliteit van de bescherming van hun persoonlijke gegevens voldoet  aan de bescherming die in Europa wordt vereist, aangezien deze partners verplicht zijn om te voldoen aan de AVG voor persoonsgegevens van Europese ingezetenen.
De politie, juridische en administratieve autoriteiten kunnen ook toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, in door de wet bepaalde gevallen
.

Gebruik van de gegevens

CAMPING LA SOURCE verzamelt uw persoonlijke gegevens en legt deze vast voor de volgende doeleinden, noodzakelijk voor het leveren van producten en diensten maar ook voor commerciële doeleinden met betrekking tot zijn producten:
• Beantwoorden van verzoeken van internetgebruikers;
• Beheer van de abonnementen op onze nieuwsbrieven of e-mailing;
• Klantenservice, bereikbaar per post of e-mail voor aanvragen of klachten;
• Beheer van het uitoefenen van uw rechten op uw persoonlijke gegevens;
• Controle van de navolging van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en de algemene gebruiksvoorwaarden;
• Bijwerken van uw persoonlijke gegevens in een specifieke gegevensbank;
• Verzenden van informatie over onze producten/activiteit;
• Verzending van aanbiedingen met betrekking tot onze producten, per post, e-mail of elk ander middel;
• Persoonlijke acties voor trouwe klanten of andere commerciële doeleinden;
• Verzamelen van de mening van klanten;
• Opstellen van commerciële statistieken.

Bewaren van de gegevens

CAMPING LA SOURCE verplicht zich om de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende een maximale periode van drie jaar te bewaren, ingaand op de datum van het laatste contact met de intergebruiker, door hemzelf of CAMPING LA SOURCE geïnitieerd, behalve bij andere wettelijke verplichtingen of regels.
Na deze periode of indien de internetgebruikers hun rechten uitoefenen, verplicht CAMPING LA SOURCE zich om alle persoonlijke gegevens van de internetgebruikers in zijn bezit te vernietigen.
De gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site, die verzameld worden via cookies die u hebt toegestaan, hebben een specifieke bewaarperiode die niet langer kan zijn dan 13 maanden
.

Rechten van internetgebruikers op hun persoonlijke gegevens

In toepassing van artikelen 14 tot 22 van het reglement 2016/679 van 27 april 2016, kan elke natuurlijke persoon die gebruikt maakt van de diensten de volgende rechten uitoefenen:
• Een recht op toegang
• Een recht op correctie
• Een recht op bezwaar tegen verwerking en een recht op verwijdering van zijn gegevens
• Een recht op bezwaar tegen profilering
• Een recht op beperking van de verwerking
• Een recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens

Deze rechten uitoefenen

Deze rechten kunnen op de volgende manier bij CAMPING LA SOURCE worden uitgeoefend:
• Per post, door ons te schrijven aan het volgende adres: postadres
• Elektronisch, door ons een e-mail te sturen aan e-mailadres.

Voordat wij aan uw verzoek voldoen, kan CAMPING LA SOURCE uw identiteit verifiëren en/of u vragen om meer informatie te verstrekken om aan uw verzoek te voldoen. CAMPING LA SOURCE zal zich inzetten om binnen een redelijke periode aan uw verzoek te voldoen, en in alle gevallen binnen de wettelijk bepaalde periode.
Indien het antwoord uw niet tevreden stelt, kunt u een klacht indienen bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Cookies

Het gebruik van de Site kan het plaatsen van (een) cookie(s) op de computer van de gebruiker tot gevolg hebben. 
Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden, maar dat informatie registreert over het gebruik van een site door de computer.

De hier geplaatste cookies, onder voorbehoud van uw keuze en de standaard internettechnologie, geven onder andere toegang tot de volgende informatie:
• Identificatie van de apparatuur die u gebruikt (IP-adres van uw computer Android-identificatie, Apple-identificatie …);
• Soort besturingssysteem dat uw terminal gebruikt (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS …),
• Type en versie van de browser die u op uw terminal gebruikt (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, – Mozilla Firefox, Google Chrome …);
• Datum en tijd van de verbinding met onze service,
• Adres van de internetpagina waar u vandaan komt,
• Gebruiksgegevens over onze diensten, de bekeken content …).

De zo verzamelde gegevens worden gebruikt om het gebruik van de site te verbeteren, en om verschillende bezoeksmetingen uit te voeren.
Het weigeren van de plaatsing van een cookie kan het gebruik van een aantal diensten verhinderen. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier instellen om het plaatsen van cookies te weigeren
:
Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics: CAMPING LA SOURCE maakt gebruik van Google Analytics om internetgebruikers op de site te volgen. Voor het verzamelen van deze gegevens worden cookies gebruikt. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, heeft Google een wijziging aangebracht in de verwerking van gegevens die de internetgebruikers kunnen raadplegen op de volgende pagina’s.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.camping-la-source.com is onderworpen aan het Franse recht. Hierdoor wordt de jurisdictie uitsluitend aan competente rechtbanken toegewezen.